DAX ®13.569,26+0,10%TecDAX ®3.172,92+0,08%S&P FUTURE3.332,00+0,38%Nasdaq 100 Future9.194,50+0,22%
finanztreff.de

Euro Finans offentliggör erbjudandehandling -2-

| Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 7 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen
DJ Euro Finans offentliggör erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i PromikBook
_Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar av
aktier kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i
jurisdiktioner utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ('EES'). _

*PRESSMEDDELANDE, 10 december 2019*

*Euro Finans offentliggör erbjudandehandling avseende erbjudandet till
aktieägarna i PromikBook*

Euro Finans AB ('*Euro Finans*') lämnade idag, den 10 december 2019, ett
offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i PromikBook AB (publ)
('*PromikBook*') att överlåta samtliga sina aktier i PromikBook
('*Aktierna*') till Euro Finans ('*Erbjudandet*'). Euro Finans har idag
offentliggjort erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet.
Erbjudandehandlingen och acceptsedel finns tillgängliga på www.eurofinans.se
[1].

Acceptsedel kommer att distribueras till aktieägare i PromikBook vars Aktier
är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB.

Acceptfristen i Erbjudandet löper från och med den 11 december 2019 till och
med den 15 januari 2020. Utbetalning av vederlag förväntas inledas omkring
den 20 januari 2020.

Euro Finans förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen liksom att
senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Euro Finans kommer att
offentliggöra sådan förlängning av acceptfristen och/eller senareläggning av
utbetalning av vederlag genom pressmeddelande i enlighet med gällande lagar
och regler.

*Rådgivare*
Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Euro Finans i samband med
Erbjudandet.

_Denna information är sådan information som Euro Finans är skyldig att
offentliggöra enligt Takeover-regler_ _för vissa handelsplattformar
utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10
december 2019 klockan 21.30._

*Information om Erbjudandet*
Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: www.eurofinans.se [1].

_För ytterligare information, vänligen kontakta:_

Anders Jarlskog (VD)
Telefon: 046 31 20 45
E-post: aja@eurofinans.se

*Euro Finans i korthet*
Euro Finans är ett svenskt aktiebolag med bas i Lund. Euro Finans erbjuder
fakturaköp i syfte att snabbt, professionellt och smidigt förse företag i
Sverige med likviditet och skydd mot kreditförluster. Bolaget anlitas av
både små och stora företag som önskar en enklare administration, har
säsongsvariationer, expanderar eller har besvärlig ekonomi. Varje år
finansierar Euro Finans omkring 150 000 fakturor, såväl svenska som
utländska, till ett värde av över 5,3 miljarder kronor. För mer information,
se www.eurofinans.se [1].

*Viktig information*
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande,
riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att någon
ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller
att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande kommer inte att offentliggöras i eller distribueras
till eller in i och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller
sändas inom eller in i något land där distributionen eller Erbjudandet
skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där
det skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Mottagare av detta
pressmeddelande (vilket inkluderar men är inte begränsat till förvaltare och
andra förvarare av värdepapper) som lyder under sådan jurisdiktions lag
måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav.
Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av
värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. Så långt det är möjligt i
enlighet med tillämplig lagstiftning frånsäger sig Euro Finans allt ansvar
för överträdelser av sådana restriktioner. Varje försök till accept av
Erbjudandet till följd av att sådana restriktioner direkt eller indirekt har
överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Med EES avses följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland,
Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen,
Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike. Erbjudandet lämnas inte och
kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i ett
land utanför EES genom post eller något annat kommunikationsmedel eller
hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel
eller med hjälp av nationella börser i ett land utanför EES. Detta
inbegriper men är inte begränsat till telefax, elektronisk post, telex,
telefon, internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet
kan inte accepteras och Aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något
sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom
eller ifrån ett land utanför EES eller av personer som befinner sig i ett
land utanför EES. Följaktligen kommer och ska inte detta pressmeddelande
eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på något annat sätt
överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas inom eller in i ett
land utanför EES eller till en person som är från, befinner sig i, är bosatt
i eller har sin adress i ett land utanför EES. Banker, fondkommissionärer,
mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade Aktier för
personer i ett land utanför EES får inte vidarebefordra detta
pressmeddelande eller andra dokument som mottagits i anledning av
Erbjudandet till sådana personer. Euro Finans kommer inte att erlägga något
vederlag hänförligt till Erbjudandet in i ett land utanför EES. Varje försök
till accept av Erbjudandet som följer av en direkt eller indirekt
överträdelse av dessa restriktioner är ogiltig och varje försök till accept
av en person som befinner sig i ett land utanför EES eller av ombud,
förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för
en huvudman som lämnar instruktion inom eller ifrån ett land utanför EES är
ogiltig och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar och som
deltar i Erbjudandet kommer att intyga att hen inte är från, befinner sig i
eller deltar i Erbjudandet från ett land utanför EES samt att de inte på
icke-diskretionär basis agerar på uppdrag av en huvudman som är från,
befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från ett land
utanför EES.

Oaktat vad som sagts i det föregående så förbehåller sig Euro Finans rätten
att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i
Sverige om Euro Finans finner efter eget gottfinnande att en sådan
transaktion kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Euro Finans eller dess mäklare kan komma att förvärva eller sluta avtal om
att förvärva Aktier, direkt eller indirekt, vid sidan av Erbjudandet, före,
under eller efter acceptfristen i den utsträckning det är tillåtet enligt
tillämpliga lagar och regler. Det gäller även andra värdepapper som direkt
kan konverteras till, är utbytbara mot eller inlösensbara mot Aktier, såsom
teckningsoptioner. Sådana köp får genomföras via börsen till marknadspris
eller utanför börsen genom förhandlade överlåtelser. Information om sådana
köp kommer offentliggöras i enlighet med tillämpliga lagar och regler i
Sverige.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska.

*Framtidsinriktad information*
I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden
representerar sådana uttalanden inte fakta och de kännetecknas av ord som
'ska' 'förväntas', 'tror', 'uppskattar', 'avser', 'ämnar', 'antar' och
liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Euro Finans avsikter, åsikter
och nuvarande förväntningar och antaganden, exempelvis avseende möjliga
konsekvenser av Erbjudandet, för PromikBook, för aktieägare i PromikBook som
väljer att inte acceptera Erbjudandet eller för PromikBooks framtida
finansiella resultat. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på
nuvarande planer, uppskattningar och prognoser gjorda efter bästa förmåga av
Euro Finans, men uttalandena gör inte anspråk på att vara korrekta i
framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter
som är svåra att förutse och kan oftast inte påverkas av Euro Finans. Det
ska hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig
avsevärt från sådana som finns i eller ges uttryck för i sådana
framåtriktade uttalanden.

933037 2019-12-10(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 10, 2019 15:30 ET ( 20:30 GMT)


1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=fceaffb9dff22824370119d79b89d400&application_id=933037&site_id=vwd&application_name=news


(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2019 15:30 ET ( 20:30 GMT)
Werbung

Das könnte Sie auch interessieren

Weitere Nachrichten

Quelle: Dow Jones Newswire Web
14:00 Director/PDMR Shareholding -2- HALFORDS GROUP LS -,01 1,85 +0,49%
14:00 Director/PDMR Shareholding HALFORDS GROUP LS -,01 1,85 +0,49%
14:00 PRESS RELEASE: I-Minerals Provides Pre-Feasibility Study Update I-MINERALS INC. 0,011 ±0,000%
13:50 PTA-DD: PIERER Mobility AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR PIERER MOBILITY AG 49,20 -2,57%
13:50 EANS-Adhoc: Marinomed Biotech AG / Shareholders offer shares by way of an accelerated bookbuilding MARINOMED BIOTECH AG INH. 98,00 +1,03%
13:30 ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
13:27 MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2- DAX ® 13.569,26 +0,10%
13:27 MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte DAX ® 13.569,26 +0,10%
13:21 DHL Supply Chain managt Logistik für Yachthersteller Sunseeker DT. POST 33,98 +0,21%
13:00 DGAP-PVR: 4basebio AG: Veröffentlichung gemäß § -2- 4BASEBIO AG NA O.N. 1,66 -2,92%
Rubrik: Finanzmarkt
14:01 WDH/ROUNDUP: Kaufland zieht sich überraschend aus Australien zurück TESCO PLC LS-,05 2,87 -0,83%
14:01 Verdacht auf Afrikanische Schweinepest: Italien beschlagnahmt Fleisch
13:57 Ruhani: 'Wir streben nicht nach Atomwaffen'
13:55 Deutsche Anleihen: Zur Kasse gestiegen - Umlaufrendite minus 0,28 Prozent
13:53 DAVOS/Experte: Deutsche Wirtschaft muss sich auf Stärken konzentrieren
13:52 Wegen Coronavirus: Russland verstärkt Grenzkontrollen zu China
13:52 AKTIE IM FOKUS: Airbus auf Rekordhoch - Analysten sehen weiteren Spielraum AIRBUS GROUP 139,14 +1,96%
13:51 AKTIE IM FOKUS 3: Dieselrechnung lässt Daimler absacken - 'Katastrophale Zahlen' DAIMLER 45,74 -1,42%
13:50 EANS Adhoc: Marinomed Biotech AG (deutsch) MARINOMED BIOTECH AG INH. 98,00 +1,03%
13:48 Baerbock: Bundesregierung sollte zum Kohle-Kompromiss zurückkehren

News-Suche

Suchbegriff:

Aktuelle Videos

zur Mediathek
Werbung

Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Die Bundesregierung muss die Zeiterfassung in deutschen Unternehmen neu regeln, da der Europäische Gerichtshof vergangenes Jahr entschieden hat, dass sämtliche Arbeitszeiten erfasst werden müssen. Würden Sie eine richtige Zeiterfassung Ihrer Arbeitszeiten als sinnvoll erachten?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen